PUCHAR DZIKOWCA

Puchar Dzikowca 2018 REGULAMIN - start 1 marca 2018 !

REGULAMIN 2018

REULAMIN (do pobrania)

1. Organizator.

Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety z siedzibą w Boguszowie - Gorcach.

2. Miejsce rozgrywania zawodów.

Boguszów - Gorce, góra Dzikowiec, punkt DS (patrz pkt 16).

3. Czas trwania zawodów.

Zawody trwają od 1 marca do 30 września 2018 r. Loty do każdej konkurencji mogą być wykonywane w ramach wyznaczonego terminu za wyjątkiem okresu udostępniania górnej części trasy zjazdowej dla narciarzy. Szczegółowe informacje dotyczące pracy kolei znajdują się na stronie [1].

4. Uczestnictwo.

Rejestracji uczestnika można dokonać wraz ze zgłoszeniem pierwszego przelotu na stronie WWW zawodów [5] lub wysyłając e-mail do sędziego. Rejestracja oznacza zgodę uczestnika na stosowanie postanowień niniejszego regulaminu, jak również wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych (imię i nazwisko) oraz informacji o lotach dla potrzeb prowadzenia klasyfikacji oraz statystyk.

5. Sędzia.

  • Piotr Blachnik
  • E-mail: paralotnie@poczta.onet.pl
  • Tel. +48 601 92 71 64

Sędzia sprawdza poprawność zgłoszonych lotów, dokonuje oceny oraz umieszcza wyniki na stronie zawodów. Od decyzji sędziego służy odwołanie do rady pilotów.

6. Rada pilotów.

  • Witold "Viking" Wojciechowski (przewodniczący rady)
  • Paweł Kluka
  • Benedykt Kroplewski

Rada pilotów rozpatruje odwołania od decyzji sędziego uznając lub oddalając protest pilota w trybie zwykłej większości głosów w terminie do 2 tygodni od zgłoszenia. Werdykt rady przekazywany przez przewodniczącego rady sędziemu oraz zainteresowanemu pilotowi jest ostateczny. Członek rady orzekający we własnej sprawie lub w dniu zgłoszenia protestu znajdujący się w klasyfikacji generalnej zawodów na miejscu 5. lub wyższym, zostaje czasowo wykluczony z rady i zastąpiony osobą wskazaną przez przewodniczącego. Rada pilotów zatwierdza również zmiany w niniejszym regulaminie zgodnie z pkt 12.

7. Dokumentacja lotu.

Dokumentowanie przelotów odbywa się za pomocą GPS z funkcją zapisu śladu w postaci pozycji i wysokości. Do zawodów mogą być zgłaszane loty wykonane wyłącznie na paralotni w locie swobodnym (bez napędu), ze startem wykonanym w cylindrze startowym DS. Nie dopuszcza się startu lotnego. Loty, których początek znajdzie się poza wyznaczonym obszarem nie będą brały udziału w klasyfikacji. Pilot powinien dopilnować, aby uruchomić GPS przed startem i aby zapis lotu odbywał się w sposób ciągły. Interwał zapisu punktów trackloga nie powinien przekraczać 60 sek. Proponowana wartość: 5 - 15 sek.

8. Zgłaszanie lotów.

Loty w postaci linku do strony WWW na serwerze zewnętrznym (z dostępnym do ściągnięcia plikiem w formacie IGC z zapisem pozycji i wysokości) lub w postaci pliku IGC należy zgłaszać za pomocą strony WWW zawodów [5] lub wysyłając plik IGC / link na adres e-mail sędziego. Zapis lotu musi przejść poprawną weryfikację w systemie FAI [2] lub na zewnętrznym serwerze. Preferowane miejsca umieszczania lotów na serwerach zewnętrznych: XCPortal, XCC Polska, XContest, Leonardo XC Server. Loty powinny być zgłoszone na stronie [5] lub przez e-mail w ciągu 7 dni od daty wykonania. Loty zgłoszone po upływie terminu lub posiadające błędy w zapisie nie będą oceniane. Zgłaszać można dowolną liczbę lotów. Do klasyfikacji będzie brany najlepszy wynik z każdej konkurencji. Lot zgłoszony do jednej konkurencji nie może być ponownie punktowany w innej. Pojedynczy, zgłoszony i zaklasyfikowany lot nie może zostać wycofany przez pilota. W każdym momencie rywalizacji na wniosek uczestnika sędzia usuwa wszystkie jego loty.

9. Klasyfikacja i ocena lotów.

Loty będą klasyfikowane w trzech konkurencjach. Punkty poszczególnych pilotów sumowane z każdej konkurencji będą stanowić ranking główny. Na jego podstawie zostanie wyłoniony zwycięzca Pucharu Dzikowca. Loty można zgłaszać w dowolnej kolejności zaliczania konkurencji. W każdej konkurencji może wziąć udział tylko jeden, najlepszy lot pilota. Punkty za konkurencję naliczane będą z wykorzystaniem poniższej formuły:
dystans minimalny do zaliczenia lotu: 4 km,
maksymalna ilość punktów za konkurencję - patrz tabela w pkt 16,
piloci z wynikiem innym niż maksymalny otrzymują punkty wg następującej zależności:

({dystans pilota w konkurencji} / {najlepszy dystans w konkurencji}) * {max. ilość punktów dla konkurencji}

10. Konkurencje.

10.1 AAT Konkurencja odległościowa w wyznaczonych obszarach Organizator określa obszary o kształcie koła, z wyznaczeniem promienia, oraz ustala kolejność w jakiej mają zostać odwiedzone. Dwa z nich stanowią miejsce startu i zakończenia konkurencji. Pozostałe z określonymi promieniami stanowią zadanie w konkurencji. Następujące po sobie obszary są rozłączne. Zadaniem pilota jest prawidłowo wystartować, odwiedzić wyznaczone obszary w podanej kolejności, pozostawić w nich przynajmniej jeden punkt trackloga oraz dolecieć do mety pokonując jak największą odległość. Do pomiaru odległości z każdego obszaru wybiera się tylko jeden punkt trackloga w taki sposób, że rozpina najdłuższą trasę. Przy obliczaniu punktacji dla zawodników którzy dotarli do mety przyjmuje się dystans o 20% większy niż wynika z pomiaru. Meta dla konkurencji obszarowych ma charakter lotny. Po zaliczeniu mety można kontynuować lot, jednak dalsza część nie będzie brała udziału w klasyfikacji.

10.2 Przelot otwarty. Organizator określa cylinder startowy DS. Zadaniem pilota jest prawidłowo wystartować w podanym punkcie i polecieć dowolną trasą w dowolnie wybranym kierunku. Punktowana odległość zostanie wyznaczona od punktu DS do miejsca lądowania z automatycznym wyznaczeniem trzech punktów zwrotnych, pozwalających na rozpięcie najdłuższej możliwej trasy (optymalizacja trackloga w programie SeeYou). Nie uwzględnia się mnożników dystansu związanych z rodzajem przelecianej trasy (trójkąt płaski, trójkąt FAI).

11. Dodatkowe ograniczenia organizatora związane ze strefami lotniczymi.

Aktywne elastyczne elementy przestrzeni powietrznej wskazane na czas lotu w AUP [3, 4] (lub AUP innego państwa przez którego przestrzeń powietrzną przebiega lot), uznawane są przez organizatora jako obszar niedozwolony niezależnie od celu wydzielenia lub rezerwacji, dysponenta strefy czy indywidualnych uzgodnień lub zezwoleń w zakresie wlotu pilota w wydzielony lub zarezerwowany obszar.

Cały lot w żadnym fragmencie nie może naruszać stref lotniczych (również w rozumieniu niniejszego punktu).

12. Zmiany w regulaminie.

Na skutek zmiennych uwarunkowań prawnych, dopuszcza się tymczasowe lub stałe zmiany w regulaminie w trakcie jego obowiązywania, w tym również czasowe zawieszenie rywalizacji. Zmiany wnioskowane przez sędziego zatwierdza lub odrzuca rada pilotów. Przyjęte zmiany uwzględnia się w zmodyfikowanej treści regulaminu i podaje do publicznej wiadomości.

13. Wyniki.

Wyniki będą na bieżąco uzupełniane o nowe loty i umieszczane na stronie WWW zawodów [5] lub na stronie [7]. W trakcie trwania zawodów wyniki będą miały charakter wstępny. Wyniki końcowe ogłoszone zostaną do 14 dni od daty zakończenia rywalizacji.

14. Zwycięzcy.

Nagradzanie zwycięzców nastąpi po ogłoszeniu wyników końcowych. Termin i miejsce zostaną podane do publicznej wiadomości po zakończeniu rywalizacji.

15. Nagrody.

Za pierwsze trzy miejsca klasyfikacji generalnej nagrodę przyznaje organizator. W przypadku pozyskania sponsorów rozdane zostaną dodatkowe nagrody wg kryteriów przyjętych przez organizatora.

16. Wykaz zadań i punktów zwrotnych. Odnośniki internetowe.
Nazwa
punktu
Szerokość / długość geogr. [st. min] Promień cylindra
[km]
Wysokość npm. [m]
DS N50 43.233 / E16 12.648 0,1 800
D01 N50 43.827 / E16 12.166 0,3 610
D02 N50 43.663 / E16 13.600 0,5 610
D03 N50 44.072 / E16 11.112 1,7 690
D04 N50 41.929 / E16 15.580 2,9 770
D05 N50 48.233 / E16 04.839 7,6 450
D06 N50 46.860 / E16 21.789 9,0 430
DL N50 43.115 / E16 13.404 0,2 610
Numer zadania Typ zadania Max. ilość punktów za zadanie Kolejność punktów Dystans max [km]
1 AAT 800 DS » D01 » D02 » D03 » D04 » DL 26,6
2 AAT 1000 DS » D05 » D06 » DL 76,8
3 Przelot otwarty 600 DS » » » -
Nr Link
1 http://dzikowiec.info
2 http://vali.fai-civl.org/validation.html
3 http://aup.ans.cz
4 http://www.amc.pansa.pl/?menu_lewe=aup&lang=_pl&opis=amc_aup
5 http://puchar-dzikowca.glajtem.pl
6 https://www.facebook.com/StowarzyszenieParalotnioweSudety
7 https://www.facebook.com/ParalotniowyPucharDzikowca
17. Odpowiedzialność.

Wszystkie loty muszą być wykonane zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Jedyną osobą odpowiedzialną za zapewnienie tej zgodności jest pilot.

Data sporządzenia regulaminu: 7 II 2018 r.

REULAMIN (do pobrania)

powrót