PUCHAR DZIKOWCA

Puchar Dzikowca 2017 REGULAMIN

Rzecz o regulaminie ...

Krótkie i treściwe przesłanie medialne ... o regulaminie.

Poniżej pełna aktualna treść regulaminu Pucharu Dzikowca na rok 2017.

REULAMIN (do pobrania)

REGULAMIN 2017

1. Organizator

Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety z siedzibą w Boguszowie - Gorcach.

2. Miejsce rozgrywania zawodów

Boguszów - Gorce, góra Dzikowiec, punkt DS (patrz pkt.16).

3. Czas trwania zawodów

Zawody trwają od 1. kwietnia do 1. października. Loty do każdej konkurencji mogą być wykonywane w ramach wyznaczonego terminu za wyjątkiem okresu udostępniania górnej części trasy zjazdowej dla narciarzy. Szczegółowe informacje dotyczące pracy kolei znajdują się na stronie [1].

4. Uczestnictwo

Rejestracji uczestnika można dokonać wraz ze zgłoszeniem pierwszego przelotu na stronie WWW zawodów [5] lub wysyłając e-mail do sędziego.

Rejestracja oznacza zgodę uczestnika na stosowanie postanowień niniejszego regulaminu, jak również wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych (imię i nazwisko) oraz informacji o lotach dla potrzeb prowadzenia klasyfikacji oraz statystyk.

5. Sędzia

  • Piotr Blachnik
  • E-mail: paralotnie@poczta.onet.pl
  • Tel. +48 601 92 71 64
Sędzia sprawdza poprawność zgłoszonych lotów, dokonuje oceny oraz umieszcza wyniki na stronie zawodów. Od decyzji sędziego służy odwołanie do rady pilotów.

6. Rada pilotów

  • Witold "Viking" Wojciechowski (przewodniczący rady)
  • Paweł Kluka
  • Benedykt Kroplewski
Rada pilotów rozpatruje odwołania od decyzji sędziego uznając lub oddalając protest pilota w trybie zwykłej większości głosów w terminie do 2 tygodni od zgłoszenia. Werdykt rady przekazywany przez przewodniczącego rady sędziemu oraz zainteresowanemu pilotowi jest ostateczny. Członek rady orzekający we własnej sprawie lub w dniu zgłoszenia protestu znajdujący się w klasyfikacji generalnej zawodów na miejscu 5. lub wyższym, zostaje czasowo wykluczony z rady i zastąpiony osobą wskazaną przez przewodniczącego. Rada pilotów zatwierdza również zmiany w niniejszym regulaminie zgodnie z pkt 12.

7. Dokumentacja lotu

Dokumentowanie przelotów odbywa się za pomocą GPS z funkcją zapisu śladu w postaci pozycji i wysokości.

Do zawodów mogą być zgłaszane loty wykonane wyłącznie na paralotni w locie swobodnym (bez napędu), ze startem wykonanym w cylindrze startowym DS. Nie dopuszcza się startu lotnego. Loty, których początek znajdzie się poza wyznaczonym obszarem nie będą brały udziału w klasyfikacji. Pilot powinien dopilnować, aby uruchomić GPS przed startem i aby zapis lotu odbywał się w sposób ciągły. Interwał zapisu punktów trackloga nie powinien przekraczać 60 sek. Proponowana wartość: 5 - 15 sek.

8. Zgłaszanie lotów

Loty w postaci linku do strony WWW na serwerze zewnętrznym (z dostępnym do ściągnięcia plikiem w formacie IGC z zapisem pozycji i wysokości) należy zgłaszać za pomocą strony WWW zawodów [5] lub wysyłając plik IGC / link na adres e-mail sędziego. Zapis lotu musi przejść poprawną weryfikację w systemie FAI [2] lub na zewnętrznym serwerze. Preferowane miejsca umieszczania lotów na serwerach zewnętrznych: XCPortal, XCC Polska, XContest, Leonardo XC Server.

Loty powinny być zgłoszone na stronie [5] lub przez e-mail w ciągu 7 dni od daty wykonania. Loty zgłoszone po upływie terminu lub posiadające błędy w zapisie nie będą oceniane. Zgłaszać można dowolną liczbę lotów. Do klasyfikacji będzie brany najlepszy wynik z każdej konkurencji.

Lot zgłoszony do jednej konkurencji nie może być ponownie punktowany w innej. Pojedynczy, zgłoszony i zaklasyfikowany lot nie może zostać wycofany przez pilota. W każdym momencie rywalizacji na wniosek uczestnika sędzia usuwa wszystkie jego loty.

9. Klasyfikacja i ocena lotów

Loty będą klasyfikowane w trzech konkurencjach. Punkty poszczególnych pilotów sumowane z każdej konkurencji będą stanowić ranking główny. Na jego podstawie zostanie wyłoniony zwycięzca Pucharu Dzikowca.

Loty można zgłaszać w dowolnej kolejności zaliczania konkurencji. W każdej konkurencji może wziąć udział tylko jeden, najlepszy lot pilota. Punkty za konkurencję naliczane będą z wykorzystaniem poniższej formuły:

  • dystans minimalny do zaliczenia lotu: 4 km,
  • maksymalna ilość punktów za konkurencję - patrz tabela, pkt 16,
  • piloci z wynikiem innym niż maksymalny otrzymują punkty wg następującej zależności: ({dystans pilota w konkurencji} / {najlepszy dystans w konkurencji}) * {max. ilość punktów dla konkurencji}

10. Konkurencje

10.1. AAT - konkurencja odległościowa w wyznaczonych obszarach Organizator określa obszary o kształcie koła, z wyznaczeniem promienia, oraz ustala kolejność w jakiej mają zostać odwiedzone. Dwa z nich stanowią miejsce startu i zakończenia konkurencji. Pozostałe z określonymi promieniami stanowią zadanie w konkurencji. Następujące po sobie obszary są rozłączne. Zadaniem pilota jest prawidłowo wystartować, odwiedzić wyznaczone obszary w podanej kolejności, pozostawić w nich przynajmniej jeden punkt trackloga oraz dolecieć do mety pokonując jak największą odległość. Do pomiaru odległości z każdego obszaru wybiera się tylko jeden punkt trackloga w taki sposób, że rozpina najdłuższą trasę. Przy obliczaniu punktacji dla zawodników którzy dotarli do mety przyjmuje się dystans o 20% większy niż wynika z pomiaru.

Meta dla konkurencji obszarowych ma charakter lotny. Po zaliczeniu mety można kontynuować lot, jednak dalsza część nie będzie brała udziału w klasyfikacji.

10.2. Przelot otwarty - konkurencja odległościowa Organizator określa punkt startu DS. Zadaniem pilota jest prawidłowo wystartować i polecieć jak najdalej od niego w dowolnym kierunku. Odległość punktowana wyznaczona zostanie od punktu DS do punktu tracka najdalej oddalonego od DS, będącego metą konkurencji. Meta dla przelotu otwartego może mieć charakter lotny.

11. Dodatkowe ograniczenia organizatora związane ze strefami lotniczymi

Aktywne elastyczne elementy przestrzeni powietrznej wskazane na czas lotu w AUP [3, 4] (lub AUP innego państwa przez którego przestrzeń powietrzną przebiega lot), uznawane są przez organizatora jako obszar niedozwolony niezależnie od celu wydzielenia lub rezerwacji, dysponenta strefy czy indywidualnych uzgodnień lub zezwoleń w zakresie wlotu pilota w wydzielony lub zarezerwowany obszar.

Cały lot, włącznie z niepunktowanymi odcinkami, w żadnym fragmencie nie może naruszać stref lotniczych (również w rozumieniu niniejszego punktu).

12. Zmiany w regulaminie

Na skutek zmiennych uwarunkowań prawnych, dopuszcza się tymczasowe lub stałe zmiany w regulaminie w trakcie jego obowiązywania, w tym również czasowe zawieszenie rywalizacji. Zmiany wnioskowane przez sędziego zatwierdza lub odrzuca rada pilotów. Przyjęte zmiany uwzględnia się w zmodyfikowanej treści regulaminu i podaje do publicznej wiadomości.

13. Wyniki

Wyniki będą na bieżąco uzupełniane o nowe loty i umieszczane na stronie WWW zawodów [5] lub na stronie [7]. W trakcie trwania zawodów wyniki będą miały charakter wstępny. Wyniki końcowe ogłoszone zostaną do 14 dni od daty zakończenia rywalizacji.

14. Zwycięzcy

Nagradzanie zwycięzców nastąpi po ogłoszeniu wyników końcowych. Termin i miejsce zostaną podane do publicznej wiadomości po zakończeniu rywalizacji.

15. Nagrody

Za pierwsze trzy miejsca klasyfikacji generalnej nagrodę przyznaje organizator. W przypadku pozyskania sponsorów rozdane zostaną dodatkowe nagrody wg kryteriów przyjętych przez organizatora.

16. Wykaz zadań i punktów zwrotnych. Odnośniki internetowe
Nazwa
punktu
Szerokość / długość geogr. [st. min] Promień cylindra
[km]
Wysokość npm. [m]
DS N50 43.233 / E16 12.648 0,1 800
D01 N50 43.656 / E16 12.248 0,3 700
D02 N50 43.557 / E16 13.453 0,3 600
D03 N50 44.072 / E16 11.112 1,7 680
D04 N50 41.929 / E16 15.580 2,9 760
D05 N50 45.356 / E16 06.278 2,6 560
D06 N50 44.316 / E16 19.802 2,6 600
DL N50 43.115 / E16 13.404 0,2 610
Numer zadania Typ zadania Max. ilość punktów za zadanie Kolejność punktów Dystans max [km]
1 AAT 800 DS » D01 » D02 » D03 » D04 » DL 25,5
2 AAT 1000 DS » D05 » D06 » DL 42,6
3 Przelot otwarty 600 DS » » » -
Nr Link
1 http://dzikowiec.info
2 http://vali.fai-civl.org/validation.html
3 http://aup.ans.cz
4 http://www.amc.pansa.pl/?menu_lewe=aup&lang=_pl&opis=amc_aup
5 http://puchar-dzikowca.glajtem.pl
6 https://www.facebook.com/StowarzyszenieParalotnioweSudety
7 https://www.facebook.com/Puchar-Dzikowca-2017-369825070053779
17. Odpowiedzialność

Wszystkie loty muszą być wykonane zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Jedyną osobą odpowiedzialną za zapewnienie tej zgodności jest pilot. Organizator zakłada, że wszystkie loty będą wykonywane zgodnie z przepisami prawa.

Data sporządzenia regulaminu: 22.03

powrót