PUCHAR DZIKOWCA

Puchar Dzikowca 2016 REGULAMIN

1. Organizator

Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety z siedzibą w Boguszowie - Gorcach.

2. Miejsce rozgrywania zawodów

Boguszów - Gorce, góra Dzikowiec, punkt DS.

3. Czas trwania zawodów

Zawody trwają od 19 marca do 30 września. Loty do każdej konkurencji mogą być wykonywane w ramach wyznaczonego terminu za wyjątkiem okresu udostępniania górnej części trasy zjazdowej dla narciarzy. Szczegółowe informacje dotyczące pracy kolei znajdują się na stronie [1].

4. Uczestnictwo

Rejestracji uczestnika można dokonać za pomocą formularza znajdującego się na stronie zawodów [5]. Dopuszcza się możliwość rejestracji w chwili zgłoszenia pierwszego przelotu. Rejestracja oznacza zgodę uczestnika na stosowanie postanowień niniejszego regulaminu, jak również wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych oraz informacji o lotach dla potrzeb prowadzenia klasyfikacji oraz statystyk zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

5. Sędzia

Piotr Blachnik
E-mail: paralotnie@poczta.onet.pl
Tel. +48 601 92 71 64

Sędzia sprawdza poprawność zgłoszonych lotów, dokonuje oceny oraz umieszcza wyniki na stronie zawodów. Od decyzji sędziego służy odwołanie do rady pilotów.

6. Rada pilotów

Witold Wojciechowski (przewodniczący rady) Paweł Kluka Benedykt Kroplewski

Rada pilotów rozpatruje odwołania od decyzji sędziego uznając lub oddalając protest pilota w trybie zwykłej większości głosów w terminie do 2 tygodni od zgłoszenia. Werdykt rady przekazywany przez przewodniczącego rady sędziemu oraz zainteresowanemu pilotowi jest ostateczny. Członek rady orzekający we własnej sprawie lub w dniu zgłoszenia protestu znajdujący się w klasyfikacji generalnej zawodów na miejscu 5. lub wyższym, zostaje czasowo wykluczony z rady i zastąpiony osobą wskazaną przez przewodniczącego.

7. Dokumentacja lotu

Dokumentowanie przelotów odbywa się za pomocą GPS z funkcją zapisu śladu w postaci pozycji i wysokości. Do zawodów mogą być zgłaszane tylko loty wykonane na paralotni w locie swobodnym (bez napędu), ze startem wykonanym w cylindrze startowym DS. Nie dopuszcza się startu lotnego. Loty, których początek znajdzie się poza wyznaczonym obszarem nie będą brały udziału w klasyfikacji. Pilot powinien dopilnować, aby uruchomić GPS przed startem i aby zapis lotu odbywał się w sposób ciągły. Częstotliwość zapisu punktów trackloga nie powinna przekraczać 60 sek. Proponowany interwał czasowy 5 - 15 sek.

8. Zgłaszanie lotów

Loty należy zgłaszać w postaci pliku w formacie IGC z zapisem śladu pozycji i wysokości. Zapis lotu musi posiadać prawidłowy G-record. Zaleca się przeprowadzenie wstępnej walidacji pliku w systemie FAI [2]. Zgłoszenie lotu odbywa się za pomocą strony WWW zawodów lub na e-mail sędziego. Loty powinny być zgłoszone w ciągu 7 dni od daty wykonania. Loty zgłoszone po upływie terminu lub posiadające umyślne błędy nie będą oceniane. Zgłaszać można dowolną liczbę lotów. Do klasyfikacji będzie brany najlepszy wynik z każdej konkurencji. Lot zgłoszony do jednej konkurencji nie może być ponownie punktowany w innej.

9. Klasyfikacja i ocena lotów

Loty będą klasyfikowane w czterech konkurencjach. Punkty pilotów sumowane z każdej konkurencji będą stanowić ranking główny. Na jego podstawie zostanie wyłoniony zwycięzca Pucharu Dzikowca. Loty można zgłaszać w dowolnej kolejności zaliczania konkurencji. W każdej konkurencji może wziąć udział tylko jeden, najlepszy lot. Punkty za konkurencję naliczane będą z wykorzystaniem formuły stosowanej w zawodach PWC. Obowiązują następująceustawienia: dystans minimalny:4km, piloci z identycznym wynikiem będą umieszczani zgodnie z sumą punktów we wszystkichkonkurencjach, maksymalne punkty za konkurencje to ilość pilotów poza dystansem minimalnym razy 100 ale nie więcej niż 1000. Loty poniżej dystansu minimalnego nie będą brały udziału w klasyfikacji, o czym zgłaszający lot zostanie powiadomiony przez sędziego.

10. Konkurencje

10.1. AAT - konkurencja odległościowa w wyznaczonych obszarach
Organizator określa obszary o kształcie koła, z wyznaczeniem promienia, oraz ustala kolejność w jakiej mają zostać odwiedzone. Dwa z nich stanowią miejsce startu i zakończenia konkurencji. Pozostałe z określonymi promieniami stanowią zadanie w konkurencji. Następujące po sobie obszary są rozłączne. Zadaniem pilota jest prawidłowo wystartować, odwiedzić wyznaczone obszary w podanej kolejności, pozostawić w nich przynajmniej jeden punkt trackloga oraz dolecieć do mety pokonując jak największą odległość. Do pomiaru odległości z każdego obszaru wybiera się tylko jeden punkt trackloga w taki sposób, że rozpina najdłuższą trasę. Przy obliczaniu punktacji dla zawodników którzy dotarli do mety przyjmuje się dystans o 10% większy niż wynika z pomiaru. Dystans minimalny dla którego przyznane zostaną punkty wynosi 4km. Meta dla konkurencji obszarowych ma charakter lotny. Po zaliczeniu mety można kontynuować lot, jednak dalsza część nie będzie brała udziału w klasyfikacji.

10.2. Przelot otwarty - konkurencja odległościowa
Organizator określa punkt startu DS. Zadaniem pilota jest prawidłowo wystartować i polecieć jak najdalej od niego w dowolnym kierunku. Odległość punktowana wyznaczona zostanie od punktu DS do punktu tracka najdalej oddalonego od DS. Dystans minimalny dla którego przyznane zostaną punkty wynosi 4km. Metą dla przelotu otwartego jest punkt trackloga najdalej oddalony od punktu DS.

11. Dodatkowe ograniczenia organizatora związane ze strefami lotniczymi

Aktywne elastyczne elementy przestrzeni powietrznej wskazane na czas lotu w AUP [3, 4] (lub AUP innego państwa przez którego przestrzeń powietrzną przebiega lot), uznawane są przez organizatora jako obszar niedozwolony niezależnie od celu wydzielenia lub rezerwacji, dysponenta strefy czy indywidualnych uzgodnień lub zezwoleń w zakresie wlotu pilota w wydzielony lub zarezerwowany obszar. Cały lot, włącznie z niepunktowanymi odcinkami, w żadnym fragmencie nie może naruszać stref lotniczych (również w rozumieniu niniejszego punktu).

12. Wyniki

Wyniki będą na bieżąco uzupełniane o nowe loty i umieszczane na stronie WWW zawodów. Prezentowane będą dla każdej konkurencji oddzielnie oraz w formie klasyfikacji generalnej. W trakcie trwania zawodów wyniki będą miały charakter wstępny. Wyniki końcowe ogłoszone zostaną do 14 dni od daty zakończenia zawodów.

13. Zwycięzcy

Nagradzanie zwycięzców nastąpi po ogłoszeniu wyników końcowych. Termin i miejsce zostaną podane do wiadomości pilotów po zakończeniu rywalizacji (strona WWW organizatora, grupa dyskusyjna pl.rec.paralotnie, Facebook organizatora [6]).

14. Nagrody

Za pierwsze trzy miejsca klasyfikacji generalnej nagrodę przyznaje organizator. W przypadku pozyskania sponsorów rozdane zostaną dodatkowe nagrody dla zwycięzców poszczególnych konkurencji.

15. Wykaz zadań i punktów zwrotnych. Odnośniki internetowe.
Nazwa
punktu
Szerokość / długość geogr. [st. min] Promień cylindra
[km]
Wysokość npm. [m]
DS N50 43.233 / E16 12.648 0,1 800
D01 N50 44.224 / E16 13.615 0,4 570
D02 N50 43.411 / E16 12.291 0,2 790
D03 N50 44.907 / E16 10.292 1,9 600
D04 N50 42.450 / E16 14.831 1,5 670
D05 N50 41.528 / E16 16.581 1,8 830
D06 N50 44.752 / E16 13.883 0,5 640
D07 N50 45.382 / E16 07.586 4,8 640
D08 N50 45.371 / E16 18.261 6,2 610
D09 N50 38.340 / E16 13.198 7,2 450
D10 N50 45.673 / E16 06.834 5,9 660
DL N50 43.115 / E16 13.404 0,2 610
Numer
zadania
Typ zadania Kolejność punktów
1 AAT DS » D01 » D02 » D03 » D04 » DL
2 AAT DS » D05 » D02 » D06 » D02 » D07 » DL
3 AAT DS » D08 » D09 » D10 » DL
4 Przelot otwarty DS » » »
Nr Link
1 http://dzikowiec.info
2 http://vali.fai-civl.org/validation.html
3 http://aup.ans.cz/
5 http://www.paralotnie-sudety.pl/zawody/puchar-dzikowca/
6 https://www.facebook.com/StowarzyszenieParalotnioweSudety
16. Odpowiedzialność

Wszystkie loty muszą być wykonane zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Jedyną osobą odpowiedzialną za zapewnienie tej zgodności jest pilot. Organizator zakłada, że wszystkie loty będą wykonywane zgodnie z przepisami prawa.

powrót